تاریخچه موسسه

تاریخچه

حفظ حقوق بیمه گذار و ذینفع، همچنین شرکتهای بیمه، در امر بررسی و ارزیابی ادعای خسارت و رعایت استانداردهای بین المللی موجب گردید تا شورای عالی بیمه در تاریخ ۸۲/۰۴/۰۳ آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای را تصویب نماید. در این راستا نخستین گروه ارزیابان خسارت بیمه ای در تاریخ ۸۵/۰۲/۱۶ موفق به دریافت پروانه فعالیت شده و اولین موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای در کشور با نام آراد ایرانیان با موضوع عرضه خدمات ارزیابی خسارت بیمه ای و امور مرتبط در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۷ با مجوز بیمه مرکزی تأسیس گردید و از تاریخ ۸۷/۰۵/۱۹ با عقد اولین قرارداد فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمود.

این موسسه نظر به تجارب و تعهد و تخصص و تبعیت از نظامات حرفه ای و قوانین و مقررات، بهره مندی از کادر فنی و متخصص و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و دفاتر ارتباطی در تهران و شهرستانها، سامانه خسارت سیار قادر به پاسخگویی نیازهای زیاندیدگان، ذینفعان و شرکتهای بیمه در امر فرآیند ارزیابی خسارت بیمه ای می باشد. و هم اکنون با نظر به تخصص موسسین و مدیران خود در زمینه های تخصصی ارزیابی خسارت، با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت می باشد.