روند اجرایی موسسه

روند اجرایی

با توجه به ماهیت هر یک از زمینه های تخصصی ارزیابی خسارت و رشته های بیمه ای این مؤسسه بر اساس فلوچارت و شیوه نامه، که مطابق قوانین و مقررات جاری و بیمه ای و استانداردهای موجود و نوع ماموریت تنظیم گردیده است اقدام می نماید.

در این روند ادعای خسارت در اسرع وقت از نظر

– زمان اعلام خسارت (رعایت فرجه قانونی جهت پذیرش ادعای خسارت برابر مفاد بیمه نامه)

– محل و نوع، ساعت و تاریخ و علت وقوع، تعیین مقصر یا مقصرین

– میزان خسارت تحقق یافته

– امکان شرایط جانشینی

– حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه گر

– انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه (بررسی خسارتها و هزینه های تحت پوشش)

– علت تفاوت احتمالی بین مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت

– مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای

توسط کارکنان این مؤسسه (که در هر یک از زمینه های بررسی ادعای خسارت تخصص دارند و آموزش دیده اند) بررسی می گردد.

در این راستا این مؤسسه از خدمات سایر ارزیابان خسارت بیمه ای در زمینه های تخصصی مربوطه، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مرتبط پزشکان و حقوق دانان و کارشناسان صنعت بیمه به فراخور، در هر مقطع از فرآیند ارزیابی خسارت استفاده می نماید.

در ضمن این مؤسسه می تواند ضمن رعایت اصول حاکم بر فرآیند ارزیابی خسارت بیمه ای بر اساس، پلن و خواسته شرکتهای بیمه در امر رسیدگی به پرونده های خسارتی اقدام نماید.